Pravi odgovor na vaše kratkoročne potrebe
ročnost do enega leta
črpanje v enkratnem znesku ali v več tranšah
vračilo glavnice ob zapadlosti ali obročno, obresti se obračunavajo mesečno

Lastnosti 

omogoča porabo sredstev po predhodno dogovorjenem načinu, skladno s potrebami poslovanja

Zanima me

Telefonu