Za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.

Omogočamo vam hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov za financiranje obratnih sredstev, širitev dejavnosti, spodbujanje zasebnih vlaganj in krepitev razvojno-tehnoloških rešitev v vašem podjetju ali dolgoročno investicijo (npr. nakup poslovnih prostorov).

 

znižana obrestna mera
garancija Slovenskega podjetniškega sklada
možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita

N Banka tudi v letu 2022 sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom (v nadaljevanju SPS) v razpisu P1 plus 2022 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (Ur. l. RS. št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022) ter v razpisu P1 COVID 2022 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (Ur. l. RS. št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022).


Prednosti kredita z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada: 

 • znižana obrestna mera (od 0,35 % do 1,00 % + pribitek 6 mesečni EURIBOR v % letno)*,
 • dolga ročnost financiranja (od 1,5 leta do 10 let, za obratna sredstva do 5 let)*,
 • možnost koriščenja moratorija pri odplačilu glavnice kredita (od 6 oz. do 24 mesecev)*,
 • garancija Slovenskega podjetniškega sklada v višini 60 % ali 80 % kredita*,
 • pridobitev kredita tudi za tista podjetja, ki nimajo zadostnega zavarovanja pri pridobivanju bančnega kredita,
 • pridobitev kredita tudi za mlada podjetja,
 • financiranje do 80 % višine investicije (upravičenih stroškov projekta),
 • namenska poraba sredstev.
*odvisno od starostnega statusa subjekta (MLADI MSP ali MSP 5+) in produkta/linije

Produkti

P1 PLUS 2022 

Kreditno garancijski pogoji:

produkt/linija

MSP 5+

MLADI MSP

% garancije

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

% garancije

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

60%

0,60%

80%

0,35%

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

80%

0,35%

80%

0,35%

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G*

60%

0,85%

60%

0,85%

P1 COVID 2022 

Kreditno garancijski pogoji:

produkt/linija

MSP 5+

MLADI MSP

% garancije

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

% garancije

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

C.19. Mikrogarancije za MSP – omilitve posledic epidemije COVID-19

80%

0,35%

80%

0,35%Predložiti je potrebno:

 • Poslovni načrt
 • Finančne projekcije poslovanja podjetja
 • Vlogo za kreditni posel
 • Pozitiven sklep banke o financiranju

Rok prijav

Datumi za oddajo vlog po razpisu P1 PLUS 2022:  15. 5.,  1.6.,  15. 6.,  1. 7.,  1. 9.,  15. 9.,  1.10., 15. 10.2022

Datumi za oddajo vlog po razpisu P1 COVID 2022:  5. 5.,  20. 5.,  5. 6.,  20. 6.,  5. 7.,  5. 9.,  20.9.,  5. 10., 20.10.2022

Za podrobnejše informacije glede prijave na razpis in pogojev financiranja se obrnite na svojega svetovalca v N Banki ali pa nam pošljite povpraševanje.


Kriteriji

 

Nekateri osnovni kriteriji za sodelovanje pri razpisu so:
 • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2. Omejitev ne velja: a) za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2020, in sicer za prijavne roke 15.05., 01.06. in 15.06. 2022, b) za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2021 in zavode, in sicer za vse prijavne roke; 
 • da v bilanci stanja za leto 2020 (velja za prijavne roke 15.05., 01.06. in 15.06. 2022) oziroma za leto 2021 (velja za prijavne roke od vključno 01.07.2022 dalje) izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev v pozitivni vrednosti vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2022 in zavode); 
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« v pozitivni vrednosti do vključno 7,0, doseženi v letu 2020 ali letu 2021 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2022 in zavode); 
 • ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2023 (velja za prijavne roke 15.05., 01.06. in 15.06. 2022) oz. do 31.12.2024 (velja za prijavne roke od vključno 01.07.2022 dalje); 
 • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
 • imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi); 
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji; 
 • zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti; 
 • Prijavni list podjetja/vlagatelja mora biti podpisan s stani osebe pooblaščene za zastopanje podjetja (direktor oz. prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije).

Upoštevati pa je potrebno tudi ostale kriterije, navedene v razpisu.


Zanima me

Prek spodnjega obrazca nam pošljite vaše povpraševanje za dolgoročni kredit v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Vpišite svoje kontaktne podatke, želje ter pošljite obrazec. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in organizirali sestanek.

Telefonu