Spodbujamo izboljšave in inovacije s financiranjem naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva

N Banka je prva banka, ki je s SID banko podpisala finančni sporazum, preko katerega ponujamo produkte iz Sklada skladov. Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Iz sklada vam ponujamo sredstva za naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v okviru finančnega instrumenta »EKP posojila za RRI«.

 

za financiranje investicij v neopredmetena ali opredmetena osnovna sredstva
financiranje do 100% upravičenih stroškov z vključenim DDV
moratorij na odplačilo glavnice 1/3 ročnosti kredita, odplačila v mesečnih obrokih
brez stroškov odobritve in vodenja
nižja obrestna mera zaradi oblike pomoči »de minimis« 

Kaj je Sklad skladov?


Zadovoljne stranke

Celovita ponudba je ključ do uspeha

»Saj vemo, koga spremlja sreča. In če imate ob sebi še banko Sberbank, strokovnega bančnega svetovalca in ponudbo Sklada skladov, je bila naša odločitev za naložbo toliko lažja.«

Eva Štrlekar Markošek, direktorica Beni Tehing d.o.o.

Preberite več >

Kakovost ne pozna zgornje meje

 

»Banka Sberbank je v sodelovanju z nami v zadnjih letih večkrat zamajala stari rek, da ti bančnik ponudi dežnik, ko sije sonce in ti ga vzame, ko dežuje. Ko ti bančni svetovalec v pravem trenutku predstavi vse značilnosti in prednosti financiranja iz Sklada skladov, je odločitev za prepotrebno naložbo lahka.«

Blaž Mur, direktor INO, d.o.o.

Preberite več >


Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.*
 • Veliko podjetje.

Kredit lahko pridobite

 • Če zastavljeni projekt vključuje naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve.
 • Če se bo projekt izvajal v Sloveniji oziroma se že izvaja (projekt se lahko začne pred oddajo vloge, vendar se še ni zaključil).
 • Če se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.**

Značilnosti financiranja

 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
 • Do 100 % financiranje upravičenih stroškov kredita.
 • Atraktivna obrestna mera     
 • Doba kreditiranja od 3 do 9 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 let).
 • Mesečna odplačila.
 • Kredit brez nadomestila za odobritev in stroškov vodenja kredita.
 • Praviloma nižje zahteve za zavarovanje kredita kot pri običajnih dolgoročnih kreditih.

Nameni financiranja

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, s katerimi boste lahko pokrili upravičene stroške za:

 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.
 • Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.
 • Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij, kjer so bila že pridobljena sredstva s strani EU.

Upravičeni stroški so tisti, ki na dan oddaje vloge za financiranje še niso plačani in niso starejši od 2 let ter tisti, ki so nastali največ 4 leta po odobritvi financiranja.


Roki

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Rok za črpanje kredita: 6 mesecev od dneva odobritve kredita.


Več informacij

Za podrobnejše informacije o programu se obrnite na vašega skrbnika v banki, oziroma:


Zanima me

Prek spodnjega obrazca nam pošljite vaše povpraševanje za dolgoročni kredit iz sredstev Sklada skladov. Vpišite svoje kontaktne podatke in želje ter pošljite obrazec. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in organizirali sestanek.

Telefonu


*Kdo lahko pridobi kredit?
Status malega in srednje velikega podjetja se prizna pravni osebi, ki ima v zadnjih dveh letih manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50 mio EUR letnega prometa ali manj kot 43 mio EUR bilančne vsote. 
Za zagonsko podjetje oziroma start-up se šteje pravna oseba, ki posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let ter ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje in distribucije, vendar podjetje še ni začelo s komercialno prodajo, potencial rasti, najmanj 15.000 EUR celotnega kapitala, najmanj 5.000 EUR letnih prihodkov, manj kot 3.000 EUR čistega poslovnega izida, zaposlenega ustanovitelja, ki je še vedno večinski lastnik ter nima odvisnih družb.
Drugi pogoji: Družba ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko 6 mesecev. Družba ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas. Družba ni podjetje v težavah. Družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev. Družba nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
**Izključeni sektorji:
Do pridobitve sredstev iz Sklada skladov niso upravičeni projekti ali podjetja, ki sodijo v eno od naslednjih področij:
A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
B 05: Pridobivanje premoga
C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
C 20.51: Proizvodnja razstreliv
C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva
C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L: Poslovanje z nepremičninami
M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
R 92: Prirejanje iger na srečo