Namen

Sistem SISBIZ je bil vzpostavljen z namenom izboljšanja procesov ocenjevanja in obvladovanja kreditnih tveganj kreditodajalcev, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje in vzdržno zadolževanje ter preprečevanje prezadolževanja tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov ter za izvajanje nalog Banke Slovenije (upravljanje tveganj, makrobonitetni nadzor, vodenje denarne politike, zagotavljanje finančne stabilnosti, idr.).

Banka (član sistema) lahko dostopa do podatkov v sistemu izmenjave informacij (prek spletne aplikacije Info SISBIZ) in uporablja te podatke izključno za namen:

 • ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca,
 • ocene kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za člana sistema ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,
 • izterjave zapadlih obveznosti,
 • reševanja reklamacije poslovnega subjekta,
 • revizije,
 • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

Podatki v SISBIZ

V sistemu izmenjave SISBIZ se obdelujejo in izmenjujejo naslednji podatki in informacije o poslovnih subjektih:

Podatki o kreditojemalcu - poslovnem subjektu

 • firma in poslovni naslov pravne osebe ali firma oziroma ime in poslovni naslov podjetnika ali zasebnika;
 • davčna številka, kadar je vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;
 • matična številka, če je poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, ali enolična identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta iz registra tujih poslovnih subjektov;
 • podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
 • drugi podatki o poslovnem subjektu, ki se vodijo v Poslovnem registru Slovenije, registru tujih poslovnih subjektov ali v drugih uradnih evidencah in registrih v Republiki Sloveniji.

Podatki v zvezi z zadolženostjo poslovnih subjektov iz naslova kreditnih poslov s poslovnimi subjekti o:

 • vrsti posla;
 • datumu sklenitve posla oziroma izdaje finančnega instrumenta ter datumu zapadlosti obveznosti;
 • zneskih neodplačanih obveznosti iz kreditnega posla ali drugih izpostavljenostih;
 • zavarovanjih, ki so dana za izpolnitev obveznosti iz kreditnega posla;
 • znesku nečrpanega dela odobrenega kredita;
 • zamudi pri izpolnitvi obveznosti kreditojemalca.

Drugi podatki in informacije o kreditnih poslih do poslovnih subjektov za namen upravljanja s kreditnim tveganjem in izpolnjevanja bonitetnih zahtev za banke v skladu z Uredbo 575/2013/EU o:

 • izpostavljenosti do poslovnih subjektov po vrstah finančnih instrumentov, vključno z drugimi izpostavljenostmi,
 • restrukturiranih izpostavljenostih,
 • donosnosti ali nedonosnosti izpostavljenosti in
 • razvrščanju izpostavljenosti, v skladu s predpisi o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja,
 • drugih izpostavljenostih.

Podatki o posameznem kreditnem poslu se v SISBIZ hranijo in so dostopni za izmenjavo štiri leta po prenehanju obveznosti, ki izhaja iz kreditnega posla.

Po poteku rokov se podatki o kreditnih poslih zbrišejo tako, da v SISBIZ niso več dostopni.

Pravica poslovnih subjektov do seznanitve:

Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave informacij SISBIZ v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ, ki poslovnemu subjektu omogoči vpogled in izpis podatkov glede:

 • informacije, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu izmenjave informacij ali ne;
 • vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec oz. član sistema je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij;
 • informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema, v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij.

Pravica do popravka podatkov:

Če poslovni subjekt utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri banki, ki je poročala sporne podatke. Pravico poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ. V primeru vnosa pritožbe preko aplikacije Moj SISBIZ se pritožba brez časovnega zamika avtomatsko preusmeri v reševanje. Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravico do pritožbe uveljavlja pisno pri upravljavcu (Banki Slovenije) ali članu, in sicer z obrazcem, ki ga osebno ali po pošti vloži pri Banki Slovenije (upravljavcu) ali članu sistema. Priporočljivo je, da poslovni subjekt pritožbo naslovi oz. odda na tisto banko, ki je problematične podatke poročala v sistem SISBIZ. Upravljavec ali član sistema najkasneje v 20 delovnih dneh od prejema zahteve poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne. V primeru utemeljene zahteve upravljavec ali član sistema podatke izbriše, dopolni ali popravi v roku petih delovnih dni.

Več informacij na SISBIZ.