Zavedamo se odgovornosti do okolja, v katerem delujemo, zato ga soustvarjamo, udeležujemo se humanitarnih dejavnosti ter podpiramo športne in kulturne aktivnosti.

Odgovornost do okolja in zaposlenih

Družbena odgovornost N Banke se začne z zagotavljanjem stabilnosti bančnega sistema ter z odgovornostjo do vseh, s katerimi poslovno sodelujemo, in se nadaljuje z razvijanjem kakovosti naših storitev ter zdravega okolja in strokovnega razvoja zaposlenih.

Zavedamo se svoje odgovornosti do okolja, v katerem delujemo, in kot del tega okolja želimo prispevati k njegovemu razvoju. Dogajanja okoli nas ne želimo le opazovati, ampak tudi aktivno soustvarjati družbeno okolje, zato se že vrsto let udeležujemo humanitarnih dejavnosti ter podpiramo športne in kulturne aktivnosti.

Banka je na področju sponzorstev in donacij precej dejavna. Tako je podprla številne mlade perspektivne športnike in jim pomagala na njihovi poti do uspeha, medtem ko so donacije namenjene predvsem humanitarnim ustanovam za podporo otrok.

Pred leti smo v banki pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, da bi uresničili načrtovane aktivnosti in razvijali ukrepe za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. Po uspešni implementaciji v praksi smo leta 2015 pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

V banki deluje tudi športno društvo (zagotavljanje rednih športnih aktivnosti za zaposlene, aktivna udeležba na rekreativnih športnih tekmovanjih …), kamor sta vključeni že skoraj dve tretjini vseh zaposlenih.


Kodeks ravnanja
in etike

Kodeks ravnanja in etike

Kodeks ravnanja in etike banke (v nadaljevanju: kodeks) opredeljuje osnovna načela sprejemljivega ravnanja in obnašanja zaposlenih v banki ter predstavlja temeljno in obvezujočo smernico za posameznike na vseh hierarhičnih in organizacijskih ravneh banke, vključno z odbori, komisijami in posvetovalnimi telesi banke, ter določa politiko ničelne tolerance banke do delovanja posameznikov, katero lahko negativno vpliva na ugled banke oziroma je nedopustno z zakonskega, moralnega ali etičnega vidika.

V kodeksu opredeljene vrednote, v katere banka verjame in h katerim se zavezuje, so odraz podjetniške kulture in okolja, iz katerega izhaja banka. Hkrati je kodeks tudi orodje za upravljanje banke in del širše vizije naše družbene in okoljske odgovornosti.


Žvižgaštvo

V skladu s poslovno strategijo banke vas vabimo, da v primeru zaznane nepravilnosti, kršitev zakona, sumljivega poslovanja ali zlorabe o tem banko obvestite, saj bo le tako omogočena odprava pomanjkljivosti ter izvedba potrebnih ukrepov.

Vabimo vas, da v primeru če odkrijete informacije, ki po vašem mnenju nakazujejo na kršitev zakona, poslovne nepravilnosti, sumljivo poslovanje ali resno zlorabo, tudi v povezavi s korupcijo, svoje pomisleke izrazite na odgovoren in učinkovit način.

To lahko storite tako, da stopite v neposreden stik z lokalnim oddelkom Skladnosti poslovanja. Neposredna prijava nepravilnosti se lahko poda ustno (osebno, v med delovnim časom oddelka Skladnosti poslovanja), preko elektronske pošte na naslov compliance@nbanka.si ali preko običajne pošte na naslov N Banka d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, s pripisom Za vodjo OE Skladnost poslovanja – NE ODPIRAJ.

Zaščita prijavitelja

Posameznik lahko poda prijavo na anonimen in neanonimen način. Banka zagotavlja, da bo prijavitelj, ki v dobri veri vloži prijavo o nepravilnostih, zaščiten pred diskriminacijo in povračilnimi ukrepi, ves čas trajanja postopka in tudi po njegovem zaključku. Prijava kršitve, ki je podana na podlagi utemeljene domneve prijavitelja, da so informacije resnične, ne bo povzročila disciplinske sankcije zoper prijavitelja, tudi če se bo na podlagi opravljene preiskave izkazalo, da so navedbe v prijavi netočne oz. neresnične.

Nihče izmed zaposlenih, ki v dobri veri prijavi kršitev, ne bo utrpel nadlegovanja, povračilnih ukrepov ali neugodnih posledic med zaposlitvijo niti kasneje. Banka spodbuja in omogoča zaposlenim in drugim, da izrazijo resne pomisleke, preden poiščejo rešitev zunaj organizacije.

Zaupna obravnava prijavljenih kršitev

Prijave kršitev ali sumov kršitve bodo ostale zaupne kolikor je le mogoče, upoštevaje potrebe po izvedbi ustrezne preiskave. Zagotovljena je tako zaščita kot tudi anonimnost prijavitelja.

Preiskava

Oddelek Skladnosti (v nadaljevanju imenovan tudi preiskovalec) je prejemnik prijave nepravilnosti ali drugega sporočila prijavitelja in je izključno odgovoren za preiskavo. Preiskovalec se na podlagi razpoložljivih informacij odloči, kako se odzvati na odgovoren in ustrezen način in je pri tem dolžan hraniti vse informacije o vsebini poročila o nepravilnostih in osebah, ki so vpletene v prijavo, kot zaupne in jih ne sme razkriti tretjim osebam, razen tistim, ki so zaradi razjasnitve okoliščin primera vključene v preiskavo.

Cilj preiskovalca je, da je preiskava izvedena (in zaključena) čim bolj celovito in pošteno ter kar se da hitro. Časovnega okvira za dokončanje preiskave ni mogoče določiti vnaprej, saj svojevrstna narava posameznega primera to onemogoča.

Anonimnost

Medtem ko so pomisleki oz. nepravilnosti lahko izražene anonimno, prijavitelje spodbujamo, naj prijavijo zadeve zaupno in ne anonimno, saj brez sodelovanja prijavitelja morda ne bo mogoče izvesti popolne preiskave. Za preiskavo je koristno imeti čim več kar se da natančnih in verodostojnih informacij. Izkušnje kažejo, da so prijave na podlagi enosmernih anonimnih prijav lahko neuspešne, ker ne omogočajo osredotočene preiskave.

Varovanje oseb, ki so predmet prijave

Upoštevajoč zaključke preiskave primera prijave, banka varuje osebe, ki so bile predmet prijave, pred kakršnimi koli negativnimi učinki v primeru, da preiskava ne najde dokazov, ki bi utemeljili ukrepanje proti navedenim osebam. Glede na izvedene aktivnosti, zbrana dejstva in ugotovitve, banka sprejme ustrezne ukrepe tako, da se zaščiti te osebe pred nenamernimi negativnimi učinki, ki presegajo namen sprejetih ukrepov. Banka vse zbrane osebne podatke skrbno hrani in varuje, in sicer z namenom, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim osebam.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov pa so vsem dostopne tudi na https://www.nbanka.si/pripomocki/poti-do-banke/varstvo-osebnih-podatkov/splosne-informacije-o-varstvu-osebnih-podatkov.

 


Sponzorstva

ŠPORTNIKI

V tekmovalni sezoni 2021/22 sodelujemo z Odbojkarskim klubom Črnuče in Rokometnim društvom Ribnica.


Donacije

Donacije večinoma namenjamo humanitarnim ustanovam, predvsem za podporo otrokom. Že nekaj let zapored del sredstev, ki jih namenimo za nakup poslovnih daril, podarimo Pediatrični kliniki Ljubljana na UKC Ljubljana za nakup prepotrebnih aparatur. V letu 2021 smo sodelovali z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana, Moste - Polje. Ta donacija je bila namenjena kritju stroškov družin v stiski iz različnih krajev Slovenije, ki so vključene v celostno podporo in pomoč humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi. Nadaljujemo sodelovanje z Ustanovo patra Stanislava Škrabca, ki s svojo dejavnostjo štipendira študente, nagrajuje posebne dosežke in podpira iniciative, ki skrbijo za rast in razvoj slovenskega jezika.

Prav tako sodelujemo z društvom Slovenija – Rusija ter številnimi organizacijami in društvi.


Podpora

Seznam računov humanitarnega namena, ki so oproščeni plačila provizije preko naših bančnih okenc in spletnega/mobilnega bančništva:


Naziv organizacije Številka računa
BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj SI56011006030277409
DOBRODELNO DRUŠTVO PALČICA POMAGALČICA IN DOBRODELNI ŠKRATKI SI56051008016627635
DOBRODELNO DRUŠTVO PETKA ZA NASMEH SI56330000005951717
SI56340001020566464
DOBRODELNO DRUŠTVO TIBET SI56022220090134297
DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA SI56020120051014593
Društvo UP-ornik (Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva) SI56610000013621087
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU »VESELE NOGICE« SI56051008015403204
EUROPA DONNA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK SI56020110051154225
FUNDACIJA DREVORED, USTANOVA
SI56600000000254017
HUMANITARNO DRUŠTVO ADRA SLOVENIJA SI56610000002857967 SI56610000004395611
MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE SI56020140051368933
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR SI56041730001196398
SI56610000017036942
SI56040000266039028
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER SI56101000035369105
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA SI56610001122334482
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE METLIKA SI56029940019199751
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA SI56070000000187397
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ
SI56029220019831742 
SI56031001111112208
SI56031001111122296
SI56031001111222206
SI56031001234567891
RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, DRUŠTVO ZA POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA BOLNE IN TRPEČE LJUDI
SI56020680258262825 
SI56290000055219532
SI56610000008643823
SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA
SI56020140258581012
SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF
SI56020130259875526
SI56020850017741956
SLOVENSKA KARITAS
SI56021400015556761
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
SI56051008010047155
SI56040010046477248
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE
SI56060000977538266
SI56051008015567619
SI56040010046530307
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA SI56021400089842562
ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER SI56047500003155558
ŠKOFIJSKA KARITAS NOVO MESTO SI56029700256347885
ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA SI56048810003294736
SI56048810003294833
ULTRAZVOČNO DRUŠTVO SI56020140089527957
USTANOVA DANU FILANTROPIJA
SI56101000043551637
USTANOVA FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE SI56051008011104164
SI56051008011104261
USTANOVA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI
SI56051008010447959
VID, HUMANITARNI ZAVOD, KRANJ SI56051008010018831
SI56051008010695212
SI56051008010695309
ZAVOD KROG izobraževanje, razvoj, dobrodelnost
SI56610000004050776
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE
SI56020120020297991
SI56330000001303865
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
SI56022220010224921 
SI56051008015645025 
SI56610000003512232
ŽUPNIJSKA KARITAS PRESKA SI56020210092137108

Seznam je veljaven od 27.10.2021 dalje.