V N Banki imamo na voljo številna orodja, s katerimi kadrovski tim nudi podporo zaposlenim in vodstvu. Nekatere izmed njih smo natančneje pojasnili, da nas boste bolje spoznali in razumeli, kaj lahko pričakujete.


»Onboarding« process

»Onboarding« proces je uveljavljen postopek podpore novim zaposlenim pri pridobivanju potrebnega znanja, veščin in vedenja, da postanejo učinkoviti člani tima N Banke. Pri izvajanju »onboarding« procesa si v N Banki prizadevamo za naslednje:

 • zaposleni so dobro sprejeti in se uspešno vključujejo v kolektiv,
 • zaposleni pri delu prejemajo potrebne informacije, sporočila in izkušnje,
 • zaposleni so učinkovitejši in se hitreje vklopijo v delo.

Ustvarjanje ugleda podjetja

Med poskusno dobo vam bo vaš nadrejeni zagotavljal coaching in potrebno mentorstvo. Poleg podpore neposrednega nadrejenega in sodelavcev vam je vedno na voljo tudi kadrovski tim, ki organizira različne aktivnosti (npr. uvajalni seminar, program kroženja).

Ugodnosti za zaposlene

V N Banki so ključ do uspeha naši zaposleni. Talent, ustvarjalnost in predanost so temelj našega poslovanja. Za konkurenčnost na trgu veliko pozornosti posvečamo temu, da skušamo pritegniti najbolj nadarjene posameznike in ustvariti delovno okolje, v katerem se lahko vsakdo izkaže.

Naša politika prejemkov za zaposlene je ugodnejša od postavljenih standardov v kolektivni pogodbi za dejavnost bančništva. Pri tem upoštevamo znanje, veščine, strokovne izkušnje in seveda doseganje pričakovanih rezultatov posameznika.

Skrb za zaposlene izkazujemo tudi z dodatnimi ugodnostmi, kot so: dodatno pokojninsko zavarovanje, usklajevanje dela in družine, športno društvo, aktivnosti za promocijo varnosti in zdravja na delovnem mestu, redni zdravniški pregledi ipd.

V N Banki so temeljnega pomena tudi razni športni programi in druženja zaposlenih, ki potekajo skozi vse leto in spodbujajo timski duh ter krepijo medsebojne odnose - na primer Bančna konferenca, organizacija rednih športnih tekmovanj na lokalni ravni in v okviru skupine.


Anketa o angažiranosti zaposlenih

N Banka redno izvaja mnenjsko raziskavo med zaposlenimi, v kateri lahko vsi zaposleni izrazijo svoje mnenje o delovnih pogojih, organizaciji, inovativnosti, vodenju, komunikaciji in drugih pomembnih vidikih v zvezi z delom in našo banko. Na osnovi pridobljenih rezultatov določimo področja, ki potrebujejo izboljšave ter s pomočjo in sodelovanjem naših zaposlenih pripravimo akcijske načrte. S tem želimo povečati njihovo zadovoljstvo in sodelovanje.

Družini prijazno podjetje

druzini prijazno-osnovni
Težimo k temu, da smo družbeno odgovorno podjetje, zato smo v letu 2011 pristopili tudi k projektu Družini prijazno podjetje in pridobili osnovni certifikat.

Z izvajanjem ukrepov smo želeli nadaljevati in tako smo v letu 2015 pridobili tudi polni certifikat. V banki smo tako sprejeli skupno 16 ukrepov, s katerimi želimo sodelavcem pomagati pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.
 • fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda,
 • organizacija dežurstva,
 • otroški časovni bonus,
 • načrtovanje letnega dopusta,
 • tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • ukrepi za varovanje zdravja,
 • komuniciranje z zaposlenimi,
 • komuniciranje z zunanjimi javnostmi,
 • raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
 • izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
 • ocenjevanje vodij s stran sodelavcev,
 • letni regres,
 • počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke,
 • posredovanje informacij odsotnim sodelavcem,
 • ponovno vključevanje po daljši odsotnosti,
 • otroci v organizaciji.

Vpišite se v našo bazo kandidatov preko splošne prijavnice