Uprava N Banke d.d. na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. ter 17. člena statuta banke sklicuje:

56. redno skupščino
N Banke d.d.

ki bo v ponedeljek, 27 junija 2022, ob 10.00 uri, v poslovni stavbi na 
naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

    Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.

  2. Imenovanje finančnega revizorja za obdobje 3 let
  3. Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina banke imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o.., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, za izvedbo revizijskih pregledov računovodskih izkazov na dan 31 december 2022 in poslovni leti 2023 in 2024.

Delničarji bodo na 56. redni skupščini N Banke d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine N Banke d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. dne pred zasedanjem skupščine oz. na dan 20. junija 2022 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih N Banke d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke www.nbanka.si in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.


N Banka d.d.
Uprava