Obveščamo vas o spremembah tarifnih postavk za področje poslovanja pravnih oseb.

Spremenjene tarifne postavke, ki veljajo od 1.8.2022:

I.   PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN
 1.2.  Vodenje računa    
 1.2.1.  Vodenje računa domače pravne osebe, podjetnika, zasebnika in osebe civilnega prava (PO2)  mesečno  13,00 EUR 
 1.2.3.  Račun rezervnega sklada  mesečno  6,80 EUR
 1.3.  Zapiranje računa    
 1.3.2.  Zapiranje računa na zahtevo banke (PO3)    največ 35,00 EUR
 1.4.  Ostale storitve povezane z računom    
 1.4.4.  Naknadni izpis izpiska, fakture, obvestila o prilivu/odlivu v papirni obliki    5,00 EUR
 1.4.6.  Potrdilo o izvršenem plačilu    11,00 EUR
 1.4.10.  Nestandardna potrdila in izjave    15,00 EUR
 1.4.12.  Opomin o neporavnanih obveznostih na TRR    15,00 EUR
 1.4.13.  Izdelava in pošiljanje swift sporočila    20,00 EUR
 1.4.15.  Izdelava in izdaja kopije Pooblastila za razpolaganje s sredstvi na računu na zahtevo stranke - karton deponiranih podpisov (pošiljanje po elektronski pošti, pošti ali osebni prevzem)    14,00 EUR
 1.6.  Izvrševanje sodnih in upravnih sklepov ter izvršnic    
 1.6.2.  Nakazilo sredstev po sodnem ali upravnem sklepu ter izvršnic na upnikov račun ali dolžnikov račun pri primarni banki.* Minimalni znesek nakazila je 50,00 EUR.    5,00 EUR
 1.6.2.  Menično poslovanje    
 1.7.1.  Vnovčenje ali delno vnovčenje menice brez protesta (dodatno se zaračuna tudi strošek odlivne transakcije papirnega naloga)    35,00 EUR
 1.7.2.  Strošek postopka za zavrnitev vnovčitve menice    35,00 EUR

 

C.  GOTOVINSKO POSLOVANJE
 1.2.   Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti    
 1.2.1.   Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69)          0,30%
 min 2,00 EUR
 1.2.2.   Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69)    0,50%
 min 2,00 EUR
 1.2.3.   Vplačila in zamenjava EUR kovancev (PO71, PO73)    2,50%
 min 5,00 EUR
 1.3.   Dnevno nočni trezor    
 1.3.1.   Polog gotovine na transakcijski račun preko DNT (PO67)    0,30%
 min 2,00 EUR
 1.3.4.   Izdaja dodatne magnetne kartice DNT    9,00 EUR 
 2.   Gotovinsko poslovanje v tuji valuti    
 2.1.  Dvig gotovine s transakcijskega računa    2,00%
 min 10,00 EUR 
 2.2.   Polog gotovine na transakcijski račun    0,50%
 min 10,00 EUR

 

 D.  DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE
 Domače plačilne transakcije (v valuti EUR)
 Domača plačilna transakcija je plačilo v valuti EUR na območju Republike Slovenije.
 1.  Odlivne transakcije         
 1.1.  Plačila med dvema TRR pri N Banka d.d.         
 1.1.1.  Elektronski nalog in nalog izvršen preko mobilne banke (PO16, PO17, PO20)    0,41 EUR
 1.1.2.  Papirni nalog (PO8,PO9, PO12, PO14)    2,20 EUR
 1.2.  Plačilo izvršeno na račun istega lastnika računa pri N Banka d.d. in kompenzacija    
 1.2.2.  Papirni nalog    2,20 EUR
 1.4.  Plačilo do 50.000,00 EUR izvršeno na račun pri drugi banki    
 1.4.1.  Elektronski nalog in nalog izvršen preko mobilne banke (PO19)    1,00 EUR
 1.4.2.  Papirni nalog (PO11, PO15)    5,00 EUR
 1.5.  Nujno plačilo in plačilo nad 50.000,00 EUR izvršeno na račun pri drugi banki  
 1.5.2.  Papirni nalog (PO10, PO13)    10,00 EUR
 1.6.  Zavrnitev naloga     
 1.6.1.  Zavrnitev naloga zaradi nezadostnega kritja na računu    9,15 EUR
 1.6.2.  Zavrnitev naloga na zahtevo stranke    9,15 EUR

 

 E.  ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE
   Čezmejne plačilne transakcije (v valuti EUR)         
 1.  Čezmejne odlivne transakcije    
 1.1.  Čezmejno plačilo do EUR 50.000,00    
 1.1.1.  Elektronski nalog (PO19)    1,00 EUR
 1.1.2.  Papirni nalog (PO11, PO15)    5,00 EUR
 1.2.  Čezmejno plačilo nad EUR 50.000,00 in nujno plačilo    
 1.2.2.  Papirni nalog (PO10, PO15, PO44)    10,00 EUR
 Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah, Domače plačilne transakcije v tujih valutah in Mednarodne plačilne transakcije.*
 5.  Doplačila     
 5.3.  Zavrnitev naloga brez kritja, preklic naloga pred izvršitvijo na zahtevo stranke    9,15 EUR

 

 F.  DIREKTNE OBREMENITVE IN SEPA DIREKTNE OBREMENITVE
 1.  Direktna obremenitev         
 1.1.  Izvajanje direktne obremenitve in SEPA direktne obremenitve (upnik) (PO42)    0,39 EUR
 1.3.  Obvestilo o neplačanih direktnih obremenitvah in SEPA direktnih obremenitvah (PO41)    4,50 EUR

 

 H.  POSLOVNA DEBETNA MASTERCARD KARTICA
 4.  Dvig gotovine    
 4.2.  Dvig gotovine na bankomatu druge banke oz. institucije doma in v državah članicah EMU, kjer se kot nacionalna valuta uporablja EUR  dvig   0,85 EUR 
 4.3.  Dvig gotovine na bankomatu v državah EMU kjer se kot nacionalna valuta ne uporablja EUR in v državah izven EMU  dvig   2,00%/ zneska,
 min 5,00 EUR
 4.4.  Dvig gotovine na POS terminalu doma ali v tujini  dvig   2,00%/ zneska,
 min 5,00 EUR
 5.  Vpogled v stanje TRR na bankomatu    
 5.2.  Vpogled v stanje TRR na bankomatu druge banke oz. institucije  vpogled  1,00 EUR

 

  I.  KREDITNA KARTICA IDE@L MASTERCARD BUSINESS
 9.  Ponovno naročilo PIN številke  PIN   8,00 EUR 
 18.  Naročilo ponovne izdelave papirnega izpiska za kartico  Izpisek  3,00 EUR
 23.  Naročilo kopije dokumenta v primeru reklamacije (npr. slip)  Dokument  3,00 EUR

 

 a)  GARANCIJSKI POSLI – NOSTRO GARANCIJE
 3.  Zavezujoča izjava banke o nameri izdaje bančne garancije   od zneska izdane Izjave  0,30% -2%
 min 105,00 EUR
 4.  Zavezujoča izjava banke o nameri izdaje garancije iz linije / limita  od zneska izdane Izjave  0,15% -1%
 min 55,00 EUR
 5.  Nezavezujoča izjava banke o nameri izdaje bančne garancije in ostale nezavezujoče izjave    55,00 EUR
 6.  Nezavezujoča izjava banke o nameri izdaje garancije in ostale nezavezujoče izjave iz linije / limita    55,00 EUR
 8.   Sprememba pogojev garancije  
 8.1.  Podaljšanje veljavnosti ali sprememba višine zneska    0,30% -2%
 min 105,00 EUR
 8.2.  Druge spremembe pogojev, v kolikor ne gre za podaljšanje veljavnosti ali sprememba višine zneska    min 105,00 EUR
 11.  Poizvednice poslane na zahtevo stranke     50,00 EUR
 12.  Unovčenje garancije (prevzem in pregled dokumentacije)    0,20% od zneska
 min. 50,00 EUR
 max. 500,00 EUR

 

II.   KREDITNI IN DOKUMENTARNI POSLI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

B.  DOKUMENTARNI POSLI

 b)  LORO GARANCIJE
 1.  Notifikacija loro garancij  od zneska   0,15%
 min. 80,00 EUR
 max. 500,00 EUR 
 2.  Sprememba po garanciji    min. 50,00 EUR
 max. 150,00 EUR
 3.  Prevzem dokumentov za unovčenje  od zneska   0,20%
 min. 150,00 EUR
 max. 500,00 EUR 
 5.  Poizvednice poslane na zahtevo stranke    50,00 EUR

 

 c)  UVOZNI (NOSTRO) AKREDITIVI
 1.  Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje akreditiva s položenim kritjem  trimesečno
 od zneska
 0,20%
 min. 60,00 EUR
 2.  Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje akreditiva z odloženim polaganjem kritja  trimesečno
 od zneska
 0,20%
 min. 60,00 EUR
 3.  Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje prenosnega akreditiva  trimesečno
 od zneska
 0,20%
 min. 60,00 EUR
   Nadomestila pod točkami 1., 2., 3. banka zaračuna za vsako tromesečje kot celoto, pri terminskih akreditivih se nadomestilo zaračunava do poteka roka plačila.
 V primeru, da akreditiv iz kakršnegakoli razloga ni koriščen (delno ali v celoti), se nadomestila ne vrača.
 4.  Sprememba pogojev    

 60,00 EUR

 5.  Prevzem in pregled dokumentov     0,17%
 min. 70,00 EUR
 6.  Črpanje akreditiva (avista)  po tarifni postavki čezmejne in mednarodne odlivne transakcije
 8.  Storno odprtega akreditiva (zaradi nerealizacije ali plačila izven akreditiva)    50,00 EUR

 

 d)  IZVOZNI (LORO) AKREDITIVI*
 1.  Obveščanje         0,15%
 min. 40,00 EUR
 max. 500,00 EUR
 2.  Prenos akreditiva na drugo banko    0,15%
 min. 200,00 EUR
 4.  Sprememba pogojev akreditiva    60,00 EUR
 5.  Prevzem in pregled dokumentov    0,17%
 min. 70,00 EUR
 7.  Izplačilo akreditiva z odloženim rokom    0,15%
 min. 35,00 EUR
 9.  Poizvednice poslane na zahtevo stranke    50,00 EUR
 11.  Priprava / pregled osnutka akreditiva ter svetovanje    min. 100,00 EUR
 max. 1000,00 EUR 

 

 e)  DOKUMENTARNI INKASO
 1.  Nostro in loro inkaso         0,20%
 min. 35,00 EUR
 max. 210,00 EUR
 4.  Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov in podobno    40,00 EUR
 5.  Pridobitev meničnega akcepta    0,20%
 min. 35,00 EUR
 max. 210,00 EUR
 6.  Spremembe    60,00 EUR
 7.  Poizvednice poslane na zahtevo stranke    50,00 EUR

 

E.  STROŠKI ZAVAROVANJA Z ZASTAVO NEPREMIČNIN IN IZDAJA IZBRISNE POBOTNICE
 3.  Stroški izstavitve notarsko overjenega ZK dovolila (izbrisna pobotnica, izbrisno dovoljenje, zemljiškoknjižno soglasje)         55,00 EUR

 

 F.  DVIG GOTOVINE
 1.  Za vse valute v protivrednosti nad 50.000,00 EUR         Umik, brisanje iz tarife.

 

Ostale tarifne postavke ostajajo nespremenjene.

Navedena sprememba stopi v veljavo z dnem 1. 8. 2022 in velja do naslednje spremembe nadomestil za storitve N Banke d.d.. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah N Banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.nbanka.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

 

Obveščamo vas tudi o spremembah avista obrestne mere za področje poslovanja pravnih oseb.

Spremenjene tarifne postavke, ki veljajo od 1.8.2022:

3. PASIVNE OBRESTNE MERE

 3.2.  SREDSTVA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB
 3.2.1.  Sredstva domačih in tujih pravnih oseb v domači valuti         
    E-obrestni račun
  • Odprtje novega e-obrestnega računa od 20.05.2022 dalje ni mogoče.
   0,0001%
   Transakcijski račun    0,0001%
   Račun rezervnega sklada    0,0001%
   

Transakcijski računi tujih pravnih oseb se ne obrestuje

   
 3.2.2  Devizna sredstva domačih in tujih pravnih oseb    
 a)  Sredstva na vpogled    
   Valuta    Obrestna mera
   AUD    0,0001%
   CAD    0,0001%
   DKK    0,0001%
   JPY    0,0001%
   SEK    0,0001%
   CHF    0,0001%
   GBP    0,0001%
   USD    0,0001%

 

Ostale postavke ostajajo nespremenjene.

Navedena sprememba stopi v veljavo z dnem 1. 8. 2022 in velja do naslednje spremembe nadomestil za obrestne mere N Banke d.d. Celotni trenutno veljavni Sklep o obrestnih merah banke je na voljo v vseh poslovalnicah N Banke d.d. in objavljen na spletni strani: https://www.nbanka.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/obrestne-mere.


Ljubljana, 13. 7. 2022