Uprava N Banke d.d. na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. ter 17. člena statuta banke sklicuje:

57. redno skupščino
N Banke d.d.

ki bo v četrtek, 10. novembra 2022, ob 10.00 uri, 
v poslovni stavbi na 
naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

  Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.

 2. Imenovanje člana nadzornega sveta

  Predlog sklepa nadzornega sveta: Z dnem 15.11.2022 članici nadzornega sveta Nataši Pukl poteče mandatna doba v nadzornem svetu. Z dnem 15.11.2022 se članici nadzornega sveta Nataši Pukl podaljša mandatna doba v nadzornem svetu za nadaljnjo dobo štirih let.

 3. Določitev nadomestila članici nadzornega sveta Nataši Pukl

  Predlog sklepa nadzornega sveta:

  • 3.1. Članica nadzornega sveta N Banke d.d. gospa Nataša Pukl je upravičena do nadomestila za udeležbo in pripravo na sejo nadzornega sveta banke, kot tudi za pripravo in pregled gradiv v zvezi z delom nadzornega sveta, ki niso vezana na gradivo za posamezno sejo nadzornega sveta, v pavšalni višini 8.000,- EUR bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).
  • 3.2. V primeru, da je članica nadzornega sveta gospa Nataša Pukl hkrati članica revizijske komisije in/ali komisije za tveganja, je upravičena do nadomestila, in sicer v višini 2.000,- EUR bruto na leto za funkcijo člana revizijske komisije in/ali člana komisije za tveganje, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).
  • 3.3. Banka povrne članici nadzornega sveta stroške, ki so neposredno vezani na opravljanje funkcije članice nadzornega sveta ali članice revizijske komisije in/ali komisije za tveganja (prevozni stroški, stroški nastanitve).

 4. Potrditev politike o izboru kandidatov za člane upravljalnega organa N Banke d.d.

Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina delničarjev N Banke d.d. sprejme Politiko o izboru kandidatov za člane upravljalnega organa N Banke d.d.

Delničarji bodo na 57. redni skupščini N Banke d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine N Banke d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. dne pred zasedanjem skupščine oz. na dan 3.11.2022 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih N Banke d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke www.nbanka.si in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.


N Banka d.d.
Uprava