Zavedamo se odgovornosti do okolja, v katerem delujemo, zato ga soustvarjamo, udeležujemo se humanitarnih dejavnosti ter podpiramo vrsto različnih aktivnosti.

S svojimi dejavnostmi družbene odgovornosti aktivno prispevamo k širšemu družbeno-ekonomskemu razvoju, s poudarkom na izobraževanju v skupnostih, v katerih delujemo. Poleg tega podpiramo tudi vrsto področji družbene odgovornosti kot so: skrb za zaposlene, humanitarnost, spodbujanje podjetništva, varovanje okolja...

Trajnost v NLB Skupini.

 

Področja družbene odgovornosti


Skrb za zaposlene.

Varovanje okolja.

Skladnost in integriteta.

 


V N Banki se zavedamo, da so za naš uspeh ključni zaposleni, zato intenzivno vlagamo v njihovo znanje in dobrobit. Verjamemo, da je zadovoljen in učinkovit tisti zaposleni, ki zna po eni strani uskladiti zasebno in poslovno življenje, po drugi strani pa ve, da je njegov potencial prepoznan in cenjen. In prav temu posvečamo posebno pozornost – spodbujanju, usmerjanju in razvoju zaposlenih ter zagotavljanju podpore na njihovi poslovni poti.

Sodelavcem ponujamo delo v profesionalnem okolju. Naša prizadevanja za njihovo dobrobit pa potrjuje tudi certifikat Družini prijazno podjetje.


Polni certifikat Družini prijazno podjetje


Družini prijazno podjetje.

Zadovoljni zaposleni so temelj poslovne uspešnosti, ki ga med drugim krepimo z zagotavljanjem družini prijazne politike. Z uvedbo številnih ukrepov smo pred leti prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Za svoje zaposlene si prizadevamo zagotoviti čim ustreznejše ravnovesje med službenimi in družinskimi obveznostmi. Na podlagi polnega certifikata Družini prijazno podjetje smo zagotovili številne ugodnosti za svoje zaposlene. Ti ukrepi se odražajo na večjem zadovoljstvu zaposlenih in s tem večjo motivacijo za delo.

Prednosti, ki jih prinaša certifikat Družini prijazno podjetje se izvajajo z ukrepi, ki so sistematizirani na osmih delovnih področjih: delovni čas, organizacija dela, prostorska prožnost delovnega mesta, politika informiranja in komuniciranja, veščine vedenja, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevani dosežki ter storitve za družine.


Dogodki in utrinki


Dogodki in utrinki.

Organiziramo in sodelujemo pri različnih strokovnih in družbenih dogodkih, pri katerih smo še zlasti ponosni na tiste, ki vključujejo raznolike skupine. V nadaljevanju nekaj najzanimivejših.


Dedek Mraz za otroke zaposlenih 

Novoletno obdarovanje otrok zaposlenih v N Banki predstavlja enega izmed najlepših dogodkov, ki jih organiziramo v banki v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Če otrokom le znamo ali želimo prisluhniti, nas lahko veliko naučijo, med drugim tudi to, da se je včasih treba ustaviti in si vzeti čas za stvari, ki resnično štejejo.


Športne igre NLB Skupine

Vsako leto je mesec maj zelo poseben mesec, saj takrat potekajo športne igre, ki se jih udeležijo zaposleni – tekmovalci iz vseh držav NLB Skupine. Igre so kar velik organizacijski zalogaj, saj v enem dnevu potekajo tekmovanja v dvanajstih disciplinah.


Nadaljujemo trend zmanjševanja porabe naravnih virov. Zadnja leta smo v okviru zelene pisarne uvedli elektronske izpiske, e-račune in znižali porabo papirja. Znižali smo porabo električne energije, porabo naravnih virov pa znižujemo tudi s prestrukturiranjem, racionalizacijo poslovanja in zniževanjem stroškov.

Varčevanje z energenti.

 

Varčevanje z energenti – Zelena pisarna

V N Banki vsako leto vpeljujemo nove iniciative za varčevanje z energenti in se trudimo poslovati okolju prijazno. Trudimo se poslovati okolju prijazno in varčujemo z naravnimi viri.


Poraba papirja

Za zniževanje porabe papirja vse bolj digitaliziramo naše storitve. Uvedli smo e-izpiske in e-račune, prešli na podpis v oblaku in intenzivno nadgrajujemo spletno in mobilno banko, ki omogočata brezpapirno poslovanje.


Varčevanje z energijo

Tudi na področju porabe električne energije skušamo uvesti čim več ukrepov za znižanje porabe oziroma varčevanje. Za smotrnejši izkoristek ogrevanja in hlajenja smo namestili senčne žaluzije in omejili gretje oziroma hlajenje delovnih prostorov. Zavedamo se, da vsaka stopinja odstopanja nad priporočili poleg zviševanja ogljičnega odtisa obenem prinese tudi 6 % višje stroške ogrevanja oziroma hlajenja. Povprečna poraba električne energije v kWh se od leta 2010 dalje znižuje zaradi različnih varčevalnih ukrepov, tehničnih izboljšav, racionalnega obnašanja zaposlenih ter zaradi prenove in zmanjševanja števila poslovalnic v poslovni mreži.


Obseg odpadkov

V večjih zgradbah banke ločeno zbiramo iztrošene baterije. 


Osveščanje o racionalnejši rabi energentov


Osveščanje. 

Osveščanje pripomore k zavedanju, da vsak posameznik pomembno prispeva k racionalnejši rabi energentov.


Ogrevanje

Priporočila so omejevanje ogrevanja v zimskem času med 20 °C in 22 °C ter ohlajanje poleti nad 25 °C. Vsaka stopinja odstopanja nad temi priporočili poleg zviševanja ogljičnega odtisa obenem prinese več kot 5 % višje stroške ogrevanja oziroma hlajenja. Ohlajanje prostorov, ki poleti presega odstopanje 7 °C glede na temperaturo izven hlajenih prostorov, je tudi škodljivo za zdravje.


Varčevanje z vodo

Z zavedanjem, da iz odprte pipe na minute steče do 20 litrov vode, pripomoremo k racionalnejši rabi vode na delovnem mestu. Odgovorno je pristojnim službam javiti, da pušča pipa ali kotliček. Velja namreč, da kapljice, ki kapljajo iz pipe, dnevno pripomorejo k izgubi 50 litrov vode.Odgovorno korporativno upravljanje ne pomeni le spoštovanja zakonov, predpisov in standardov. Pomeni tudi zanesljiv sistem skladnosti. N Banka je zavezana skladnosti poslovanja in integriteti.


Skladnost in integriteta. 

Program za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

V N Banki imamo ničelno toleranco do vseh oblik finančnega kriminala. Naš Program PPDFT za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (PPDFT) zato sledi mednarodnim standardom na področju PPDFT, s čimer si banka prizadeva aktivno prispevati k različnim mednarodnim prizadevanjem za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in drugim kaznivim dejanjem.

Naši standardi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ustrezajo slovenski zakonodaji in zakonodaji EU o preprečevanju pranja denarja ter smernicam Banke Slovenije. Prav tako so v skladu s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje za pranje denarja – medvladne organizacije (FATF). Pregled strank in njihovega poslovanja izvajamo z uporabo natančnih postopkov in avtomatiziranega sistema zaznavanja potencialnih zlorab finančnega sistema za namene pranja denarja.

Naše zahteve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma veljajo v vseh državah, kjer je prisotna NLB Skupina. Članice NLB Skupine morajo namreč v celoti spoštovati slovensko zakonodajo o PPDFT in Standarde NLB Skupine. Vsi naši zaposleni in višji vodstveni delavci morajo ravnati v skladu z njimi, da bi preprečili zlorabo našega imena ali naših produktov in storitev za namene pranja denarja. Da bi zagotovili, da vedno uporabljamo najboljše možne prakse usklajevanja, redno pregledujemo naše cilje, metodologije, politike, postopke in strategije za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter redno usposabljamo in ozaveščamo vse zaposlene v poslovnih delih.

Strogi ukrepi za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

N Banka na podlagi Politike PPDFT ne dovoljuje plačil (transakcij) v prepovedane države/zakonodaje.

N Banka ne sodeluje s komitenti iz takih držav. Usklajevanje izvajanja sistema PPDFT v Skupini vključuje tudi nadzor in pregled sistema PPDFT. S tem pristopom in nadgradnjo sistema PPDFT v zadnjih letih N Banka in NLB Skupina učinkovito upravljata tveganja PPDFT in izpolnjujeta svoje obveznosti skladno z mednarodnimi standardi in drugimi predpisi.

Drugi ukrepi, s katerimi se bojujemo proti pranju denarja in financiranju terorizma:

  • N Banka ima določeno prepoved pričetka poslovnega sodelovanja s subjekti, ki imajo sedež v visoko tveganih državah z neustreznimi standardi glede financiranja terorizma,
  • omejitev in poglobljeni pregledi komitentov nerezidentov, ki nimajo ekonomskih ali logičnih podlag za vstop v poslovni odnos,
  • prepovedano poslovanje z državami in režimi, ki so glede na mednarodne bančne standarde opredeljeni kot visoko tvegani (vključno z Iranom, Severno Korejo, Sudanom in Južnim Sudanom, Mjanmarom, Afganistanom, Kubo, Krimom in Sirijo).

V N Banki deluje posebna komisija za preprečevanje pranja denarja, ki redno pregleduje sumljive primere in sprejema odločitve o prekinitvi poslovnega sodelovanja, kadar obstajajo tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.

Z vidika sprejemljivosti poslovanja s subjekti in segmenti, kjer dejanska tveganja presegajo raven sprejemljivosti, banka suvereno sprejme poslovno odločitev, da poslovnega razmerja s to stranko ali skupino ne sklene ali prekine obstoječa poslovna razmerja.

Kako zagotavljamo poznavanje naših strank (angl. know your customer, KYC)

N Banka upošteva zakonodajo in mednarodne standarde, ki veljajo na področju PPDFT. NLB Skupina izvaja proces skrbnega pregleda komitenta (a) pred začetkom poslovnega sodelovanja, (b) pred izvedbo posamičnih transakcij v višini 15.000 EUR ali več, (c) v primeru dvoma glede točnosti podatkov ali (d) v primeru suma pranja denarja ali financiranja terorizma, ne glede na znesek transakcije ter (e) v primeru občasne transakcije, ki jo izvaja nekomitent banke.

Za pomoč pri boju proti financiranju dejavnosti terorizma in pranja denarja v N Banki pridobivamo, preverjamo in beležimo podatke, ki identificirajo vsako osebo oziroma subjekt, ki odpre račun.

N Banka si prizadeva za pridobivanje in posodabljanje podatkov in dokumentov v zvezi s procesom poznavanja komitenta najmanj vsaki dve leti za visoko tvegane komitente in vsakih 5 let za komitente z običajnim tveganjem.

V N Banki skrben pregled komitentov obsega naslednje:

  • ugotavljanje in preverjanje identitete komitenta na podlagi neodvisnih in objektivnih virov,
  • ugotavljanje dejanskega lastnika komitenta,
  • pridobivanje podatkov o aktivnostih, razlogih, namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja terdrugih zakonsko zahtevanih podatkov,
  • redno spremljanje poslovnih aktivnosti komitenta na podlagi ocene tveganosti.

Kaj izvajanje postopka KYC v praksi pomeni za stranke? Ko odprete račun, vas bomo vprašali za vaše ime, naslov, datum rojstva in druge podatke, ki omogočajo, da vas identificiramo. Prav tako lahko prosimo za vpogled v vaše identifikacijske dokumente (potni list, osebno izkaznico ali druge identifikacijske dokumente). V primeru, da bomo potrebovali dodatne podatke in informacije (npr. o izvoru denarja, o končnih lastnikih in podobno), vas bomo prosili zanje, ker od nas to zahtevajo predpisi in mednarodni standardi, h katerim smo zavezani.

Podrobnejše informacije o izvajanju postopkov KYC – kako ocenjujemo in spremljamo stranke

Razvili smo učinkovite postopke za poznavanje strank (Know Your Customer ali KYC) in postopek odločanja o sprejemu novih strank, da bi zagotovili ustrezno raven skladnosti z mednarodnimi standardi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Poleg tega nam ti postopki pomagajo pri zmanjševanju tveganj v zvezi s pranjem denarja, financiranjem terorizma in drugim gospodarskim kriminalom. Naši postopki KYC se začnejo z intenzivnimi pregledi stranke, pri čemer sledimo mednarodnim standardom in smernicam naših regulatorjev (pregledi strank potekajo pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja s posamezno stranko, izvajajo pa se tudi kasneje v obliki rednih pregledov). Naši postopki veljajo ne samo za posameznike in poslovne subjekte, ki so ali bi lahko postali naši neposredni poslovni partnerji, ampak tudi za ljudi in subjekte, ki stojijo za njimi (dejanski lastniki) ali so posredno povezani z njimi (poslovni partnerji).

Na osnovi dobrega poznavanja stranke ocenimo in določimo stopnjo tveganja posamezne stranke in poslovnega razmerja. Na osnovi ocene tveganja izvajamo poenostavljen, običajen in poglobljen pregled stranke. V primeru visokega tveganja izvajamo poglobljen pregled (na primer politično izpostavljene osebe), kjer izvajamo dodatne ukrepe, kot na primer: pridobivamo podatke o izvoru sredstev in premoženja, dodatne podatke o dejavnosti, namenu in interesih stranke, sklepanje poslovnega razmerja mora potrditi višje vodstvo, med poslovanjem stranke pa pogosteje in bolj poglobljeno spremljamo poslovne aktivnosti, ki jih stranka izvaja preko storitev.

Finančne sankcije in EMBARGO (ZN, EU, OFAC, HMT)

Nesprejemljivost sklepanja poslovnih razmerij in izvajanja transakcij velja za vse subjekte, entitete, lastniške povezave, blago, države in geografska območja, ki so predmet mednarodnih omejevalnih ukrepov. N Banka skladno z zakonodajnimi zahtevami izvaja omejevalne ukrepe ZN (Združenih narodov) in EU. Kljub temu, da N Banka kot subjekt s sedežem v Sloveniji ni zavezana izvajati ameriške zakonodajne zahteve, smo v okviru politike izvajanja mednarodnih omejevalnih ukrepov (finančne sankcije in embargo) sprejeli poslovno odločitev in se zavezali k izvajanju finančnih sankcij in embargo urada OFAC, HMT ter v celoti izvajamo ameriški patriotski zakon (US Patriot Act) v delu, ki velja za tuje banke.


Sum in prijava škodljivih ravnanj

V skladu s poslovno strategijo banke vas vabimo, da v primeru zaznane nepravilnosti, kršitev zakona, sumljivega poslovanja ali zlorabe o tem banko obvestite, saj bo če tako omogočena odprava pomanjkljivosti ter izvedba potrebnih ukrepov.

Vabimo vas, da v primeru če odkrijete informacije, ki po vašem mnenju nakazujejo na kršitev zakona, poslovne nepravilnosti, sumljivo poslovanje ali resno zlorabo, tudi v povezavi s korupcijo, svoje pomisleke izrazite na odgovoren in učinkovit način.

To lahko storite tako, da stopite v neposreden stik z lokalnim oddelkom Skladnosti poslovanja. Neposredna prijava nepravilnosti se lahko poda ustno (osebno, med delovnim časom oddelka Skladnost poslovanja), preko elektronske pošte na naslov compliance@nbanka.si ali preko običajne pošte na naslov N banka d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, s pripisom Za vodjo OE Skladnost poslovanja -  NE ODPIRAJ.


Poslanstvo NLB skupine

Zavezani smo kulturi odgovornosti za stranko, delujemo skladno z zakonodajo, s pravili stroke, z načeli odličnosti in integritete ter negujemo vitko organizacijo NLB Skupine. 

Zaupanje strank, sodelavcev, lastnikov in družbe, v kateri delujemo, nam nalaga veliko odgovornost. Upravičujemo ga tako, da si preko sodelovanja z deležniki prizadevamo za pozitivne spremembe, vzajemne koristi in rast.

S tem, ko naše vrednote vključujemo v vse, kar počnemo, prispevamo k pozitivnemu razvoju svojega okolja.

Odgovornost

V NLB Skupini smo odgovorni do svojih strank, sodelavcev, deležnikov, lastnikov, poslovnih partnerjev ter do družbenega in naravnega okolja. Razumevanje strank in skrb za njihovo pozitivno uporabniško izkušnjo je naša temeljna odgovornost. Gre za razumevanje njihovih potreb ter z njimi povezanih tveganj zanje in za NLB Skupino. Skrbno in odgovorno gradimo partnerstva z vsemi, s katerimi vstopamo v poslovne odnose. Sodelavci smo drug do drugega ter do vseh deležnikov odgovorni, da delujemo strokovno, zavzeto in v medsebojnem spoštovanju. Zavezani smo k integriteti in se pogumno soočamo z izzivi. Z odgovornostjo skrbimo za ugled bančne in širše finančne dejavnosti ter izpolnjujemo svojo odgovornost tudi do širšega družbenega in naravnega okolja. 

Poštenost in kredibilnost

Poštenje je osnova vsakega odgovornega delovanja, še posebej pa to velja v bančništvu. Zavezani smo k izpolnitvi obljub in doseganju ciljev. Delujemo pošteno in sledimo najvišjim etičnim standardom. Izpolnjujemo svoje obljube, dosegamo in presegamo pričakovanja svojih strank, poslovnih partnerjev, delničarjev, regulatornih in drugih pristojnih organov ter širše družbe. Sodelujemo v izvedbi strategije NLB Skupine in smo aktivno zavezani izpolnitvi strateških ciljev, v duhu kredibilnosti in poštenja. Opozarjamo na izzive in spodbujamo drug drugega, dokler ne dosežemo zastavljenih ciljev, saj se zavedamo, da bodo vse družbe v NLB Skupini uspešne le z združitvijo naših moči, znanj, izkušenj. Zavedamo se, da smo skupaj močni in najboljši.

Sodelovanje

Odprta komunikacija in sodelovanje predstavljata osnovo našega dela. Delujemo po sistemu, da najprej poslušamo, potem govorimo. Naše besede so vredne zaupanja. Jasno povemo, kaj lahko in česa ne moremo narediti. Aktivno iščemo in cenimo povratne informacije. Pravočasno in odkrito delimo informacije. Konstruktivno kritiko podajamo na spoštljiv in iskren način. V dobro NLB Skupine med seboj delimo znanje in se učimo drug od drugega. V komunikaciji smo preprosti in razumljivi. Ne bojimo se težkih vprašanj in naših nalog ne prenašamo na druge. V dobri veri in s strokovnostjo sodelujemo z vsemi deležniki.

Usmerjenost v rešitve in inovacije

Ustvarjamo rešitve in rešujemo probleme, z ustvarjanjem koristi in dodane vrednosti za naše stranke. Razumemo, da ima vsak problem v danem trenutku lahko več rešitev, zato smo pri iskanju najboljših rešitev inovativni. Tako dosegamo vzajemne koristi. Vlagamo v kompetence naših zaposlenih in kakovost delovnega okolja, kar prispeva k uspehu celotne NLB Skupine. Spremljamo sodobne trende in iščemo ter prepoznavamo nove, boljše načine in pristope k nudenju storitev in produktov za stranke. Inovativnost spodbujamo tudi na ravni procesov, organizacije in notranjega delovanja na splošno ter na ravni celovitih rešitev za stranke, vse v smeri izboljšanja uporabniške izkušnje (notranjih in zunanjih) strank, ustvarjanju dodane vrednosti naših produktov in storitev in izboljšanju dostopnosti le-teh.

Učinkovitost in enostavnost

Biti učinkovit pri vsakodnevnem delu je eden naših temeljnih ciljev. Strankam ponudimo učinkovite in inovativne rešitve ter dodano vrednost. S tem jim prihranimo čas in energijo. Optimiziramo naše procese, da lahko ekipe v NLB Skupini delajo učinkovito. Na ta način imamo več časa, ki ga posvetimo svojim strankam. Aktivno zmanjšujemo kompleksnost, da bi strankam omogočili enostavnejše poslovanje z nami, pri tem pa sledimo sodobnim tehnološkim rešitvam in sodobnemu tempu življenja.


Temeljna načela in pravila zaželenega ravnanja 

Ravnamo etično

Vrednote: odgovornost, poštenost in kredibilnost.

Pravila ravnanja: ravnamo odgovorno, v skladu s pooblastili, spoštujemo pravila kodeksa.


Spoštujemo sodelavce in skrbimo za prijazno delovno okolje

Vrednote: sodelovanje, učinkovitost.

Pravila ravnanja: pošten in spoštljiv odnos do sodelavcev, ničelna toleranca do diskriminacije, prijazno in varno delovno okolje, skrb za varstvo osebnih podatkov zaposlenih.


Spoštujemo naše stranke

Vrednote: sodelovanje, usmerjenost v rešitve in inovacije, učinkovitost.

Pravila ravnanja: spoštovanje interesov strank, skrb za varovanje zaupnosti podatkov o strankah, profesionalen odnos, poštena obravnava pritožb strank.


Izogibamo se nasprotju interesov

Vrednote: odgovornost, poštenost in kredibilnost.

Pravila ravnanja: izogibamo se nasprotju interesov.


Preprečujemo nedopustne prakse

Vrednote: odgovornost, poštenost in kredibilnost, učinkovitost.

Pravila ravnanja: zavračamo podkupovanje in korupcijo, preprečujemo škodljiva ravnanja.


Upoštevamo zakonodajo in druga predpisana pravila

Vrednote: odgovornost, poštenost in kredibilnost, sodelovanje, usmerjenost v rešitve in inovacije, učinkovitost.

Pravila ravnanja: poslujemo zakonito, bojujemo se proti finančnemu kriminalu, varujemo zaupne in stroge informacije, ne zlorabljamo notranjih informacij, zavezani smo pošteni konkurenci.


Skrbno in etično ravnamo s sredstvi in premoženjem družb članic NLB skupine

Vrednote: odgovornost, poštenost in kredibilnost.

Pravila ravnanja: zaščita in racionalna uporaba službenih sredstev in virov, zaščita intelektualne lastnine.


Smo družbeno odgovorni

Vrednote: odgovornost, poštenost in kredibilnost.

Pravila ravnanja: spoštovanje človekovih pravic, skrb za družbeno okolje, okoljevarstvena ozaveščenost, komuniciranje NLB skupine, sodelovanje s pristojnimi organi.


Žvižgaštvo

Zaščita prijavitelja

Posameznik lahko poda prijavo na anonimen in neanonimen način. Banka zagotavlja, da bo prijavitelj, ki v dobri veri vloži prijavo o nepravilnostih, zaščiten pred diskriminacijo in povračilnimi ukrepi, ves čas trajanja postopka in tudi po njegovem zaključku. Prijava kršitve, ki je podana na podlagi utemeljene domneve prijavitelja, da so informacije resnične, ne bo povzročila disciplinske sankcije zoper prijavitelja, tudi če se bo na podlagi opravljene preiskave izkazalo, da so navedbe v prijavi netočne oz. neresnične.

Nihče izmed zaposlenih, ki v dobri veri prijavi kršitev, ne bo utrpel nadlegovanja, povračilnih ukrepov ali neugodnih posledic med zaposlitvijo niti kasneje. Banka spodbuja in omogoča zaposlenim in drugim, da izrazijo resne pomisleke, preden poiščejo rešitev zunaj organizacije.

Zaupna obravnava prijavljenih kršitev

Prijave kršitev ali sumov kršitve bodo ostale zaupne kolikor je le mogoče, upoštevaje potrebe po izvedbi ustrezne preiskave. Zagotovljena je tako zaščita kot tudi anonimnost prijavitelja.

Preiskava

Oddelek Skladnosti (v nadaljevanju imenovan tudi preiskovalec) je prejemnik prijave nepravilnosti ali drugega sporočila prijavitelja in je izključno odgovoren za preiskavo. Preiskovalec se na podlagi razpoložljivih informacij odloči, kako se odzvati na odgovoren in ustrezen način in je pri tem dolžan hraniti vse informacije o vsebini poročila o nepravilnostih in osebah, ki so vpletene v prijavo, kot zaupne in jih ne sme razkriti tretjim osebam, razen tistim, ki so zaradi razjasnitve okoliščin primera vključene v preiskavo.

Cilj preiskovalca je, da je preiskava izvedena (in zaključena) čim bolj celovito in pošteno ter kar se da hitro. Časovnega okvira za dokončanje preiskave ni mogoče določiti vnaprej, saj svojevrstna narava posameznega primera to onemogoča.

Anonimnost

Medtem ko so pomisleki oz. nepravilnosti lahko izražene anonimno, prijavitelje spodbujamo, naj prijavijo zadeve zaupno in ne anonimno, saj brez sodelovanja prijavitelja morda ne bo mogoče izvesti popolne preiskave. Za preiskavo je koristno imeti čim več kar se da natančnih in verodostojnih informacij. Izkušnje kažejo, da so prijave na podlagi enosmernih anonimnih prijav lahko neuspešne, ker ne omogočajo osredotočene preiskave.

Varovanje oseb, ki so predmet prijave

Upoštevajoč zaključke preiskave primera prijave, banka varuje osebe, ki so bile predmet prijave, pred kakršnimi koli negativnimi učinki v primeru, da preiskava ne najde dokazov, ki bi utemeljili ukrepanje proti navedenim osebam. Glede na izvedene aktivnosti, zbrana dejstva in ugotovitve, banka sprejme ustrezne ukrepe tako, da se zaščiti te osebe pred nenamernimi negativnimi učinki, ki presegajo namen sprejetih ukrepov. Banka vse zbrane osebne podatke skrbno hrani in varuje, in sicer z namenom, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim osebam.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov pa so vsem dostopne tudi na https://www.nbanka.si/pripomocki/poti-do-banke/varstvo-osebnih-podatkov/splosne-informacije-o-varstvu-osebnih-podatkov.

Kodeks ravnanja in etike

Kodeks ravnanja in etike

Kodeks ravnanja in etike banke (v nadaljevanju: kodeks) opredeljuje osnovna načela sprejemljivega ravnanja in obnašanja zaposlenih v banki ter predstavlja temeljno in obvezujočo smernico za posameznike na vseh hierarhičnih in organizacijskih ravneh banke, vključno z odbori, komisijami in posvetovalnimi telesi banke, ter določa politiko ničelne tolerance banke do delovanja posameznikov, katero lahko negativno vpliva na ugled banke oziroma je nedopustno z zakonskega, moralnega ali etičnega vidika.

V kodeksu opredeljene vrednote, v katere banka verjame in h katerim se zavezuje, so odraz podjetniške kulture in okolja, iz katerega izhaja banka. Hkrati je kodeks tudi orodje za upravljanje banke in del širše vizije naše družbene in okoljske odgovornosti.


Oprostitev provizije pri nakazilih v humanitarnih akcijah

Seznam računov humanitarnega namena, ki so oproščeni plačila provizije preko naših bančnih okenc in spletnega/mobilnega bančništva:


Naziv organizacije Številka računa
BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj SI56011006030277409
DOBRODELNO DRUŠTVO PALČICA POMAGALČICA IN DOBRODELNI ŠKRATKI SI56051008016627635
DOBRODELNO DRUŠTVO PETKA ZA NASMEH SI56330000005951717
SI56340001020566464
DOBRODELNO DRUŠTVO TIBET SI56022220090134297
DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA SI56020120051014593
Društvo UP-ornik (Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva) SI56610000013621087
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU »VESELE NOGICE« SI56051008015403204
EUROPA DONNA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK SI56020110051154225
FUNDACIJA DREVORED, USTANOVA
SI56600000000254017
HUMANITARNO DRUŠTVO ADRA SLOVENIJA SI56610000002857967 SI56610000004395611
MISIJONSKO SREDIŠČE SLOVENIJE SI56020140051368933
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR SI56041730001196398
SI56610000017036942
SI56040000266039028
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER SI56101000035369105
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA SI56610001122334482
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE METLIKA SI56029940019199751
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE ŠKOFJA LOKA SI56070000000187397
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ
SI56029220019831742 
SI56031001111112208
SI56031001111122296
SI56031001111222206
SI56031001234567891
RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, DRUŠTVO ZA POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA BOLNE IN TRPEČE LJUDI
SI56020680258262825 
SI56290000055219532
SI56610000008643823
SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA
SI56020140258581012
SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF
SI56020130259875526
SI56020850017741956
SLOVENSKA KARITAS
SI56021400015556761
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
SI56051008010047155
SI56040010046477248
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE
SI56060000977538266
SI56051008015567619
SI56040010046530307
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA SI56021400089842562
ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER SI56047500003155558
ŠKOFIJSKA KARITAS NOVO MESTO SI56029700256347885
ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA SI56048810003294736
SI56048810003294833
ULTRAZVOČNO DRUŠTVO SI56020140089527957
USTANOVA DANU FILANTROPIJA
SI56101000043551637
USTANOVA FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE SI56051008011104164
SI56051008011104261
USTANOVA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI
SI56051008010447959
VID, HUMANITARNI ZAVOD, KRANJ SI56051008010018831
SI56051008010695212
SI56051008010695309
ZAVOD KROG izobraževanje, razvoj, dobrodelnost
SI56610000004050776
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE
SI56020120020297991
SI56330000001303865
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
SI56022220010224921 
SI56051008015645025 
SI56610000003512232
ŽUPNIJSKA KARITAS PRESKA SI56020210092137108

Seznam je veljaven od 27.10.2021 dalje.