Namen

Sistem SISBON je vzpostavila in ga upravlja Banka Slovenije z namenom: 

 • učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnega posla s fizično osebo ali poslovnim subjektom in
 • vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.


Več informacij je na voljo tudi na SISBON.


Podatki v SISBON

Člani sistema SISBON (banke, hranilnice ter druge pravne osebe), ki skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR) posredujejo podatke v sistem, so uporabnice in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb v SISBON.

Svoje podatke v SISBON vzdržujejo in nadzirajo ter odgovarjajo strankam in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter zagotavljajo popravke napačnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in ZCKR.

Podatki, ki jih banke, hranilnice in druge pravne osebe po 7. členu ZCKR dnevno posredujejo v SISBON, so:

Podatki o komitentu

 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov prebivališča,
 • davčna številka,
 • podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti),

Podatki o kreditnih poslih in poslovnih dogodkih, ki vplivajo na potek kreditnega posla:

 • vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice ter poroštva drugim),

pri kreditih, poslih finančnega zakupa, začasne prodaje oziroma odkupa, pri obročnih nakupih oziroma nakupih z odloženim plačilom:

 • datum sklenitve pogodbe,
 • znesek odobrenega kredita,
 • znesek neodplačanega dela obveznosti,
 • znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka,
 • odplačilna doba in podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja),

pri poslih, odobrenih v zvezi s prekoračitvijo na plačilnem računu:

 • datum odprtja plačilnega računa,
 • podatek, ali je odobreno posojilo za redno ali izredno prekoračitev stanja na tem računu, znesek odobrenega posojila ter obdobje, za katerega je posojilo odobreno, in
 • podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja),

pri poslih, odobrenih v zvezi s plačilnimi instrumenti z odloženim plačilom obveznosti:

 • datum izdaje plačilnega instrumenta,
 • znesek odobrene mesečne porabe in
 • podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja),

če kreditojemalec zamudi z izpolnitvijo obveznosti na podlagi posameznega kreditnega posla v znesku, ki presega 25 eurov, in je obdobje zamude daljše od 90 dni:

 • datum nastanka zamude,
 • znesek obveznosti, s plačilom katerih je kreditojemalec v zamudi,
 • podatek, ali je bil zaradi prisilne izterjave obveznosti zoper kreditojemalca začet postopek sodne izvršbe,
 • podatek, ali je bil zaradi zamude kreditojemalca pri izpolnitvi obveznosti iz kreditnega posla v skladu s pogodbo kreditojemalcu onemogočena ali omejena uporaba plačilnega računa ali plačilnega instrumenta, ter podatek o ponovni sprostitvi uporabe računa ali plačilnega instrumenta in
 • podatek, da je bil sklenjen dogovor o odlogu plačila obveznosti, in obdobje odloga,

spremembe podatkov zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med trajanjem poslovnega razmerja na podlagi teh poslov, in sicer:

 • podatek, ali je kreditodajalec predčasno odstopil od pogodbe, vključno z datumom zaključka posla in podatkom, ali je kreditodajalec zaradi predčasnega odstopa pristopil k izterjavi neodplačanega dela obveznosti,
 • znesek neodplačanega dela obveznosti, ki je predmet izterjave,
 • datum plačila obveznosti in podatek o predčasnem plačilu,
 • sprememba odplačilnega obdobja in
 • sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka,

podatki o davčnih, upravnih in sodnih izvršbah pri banki:

 • datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi ter o dejanjih med postopkom izvršbe: odlog plačila obveznosti, v zvezi s katero se opravlja izvršba, prekinitev izvršilnega postopka ter prenehanje odloga oziroma nadaljevanje izvršilnega postopka,
 • znesek neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s katero se opravlja izvršba, in
 • datum zaključka postopka izvršbe z opredelitvijo statusa terjatve ob zaključku: popolno poplačilo obveznosti, ustavitev izvršbe (umik), vrnitev sklepa izdajatelju.

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla oziroma do poteka 4 let po končanju postopka zaradi osebnega stečaja oziroma postopka davčne, upravne ali sodne izvršbe.


Pravice komitentov

Pravica do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON

Komitent ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima komitent pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in  pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Pravico do informacij in pojasnil, razen pojasnil v zvezi z avtomatiziranim odločanjem, lahko komitent uveljavlja pri kateremkoli članu ali upravljavcu. Pravico do pojasnila v zvezi z avtomatiziranim odločanjem lahko komitent uveljavlja le pri članu, ki izvaja takšno odločanje.

Komitent se lahko s svojimi podatki v SISBON seznani na naslednje načine:
 • z oddajo zahteve za izpis podatkov iz SISBON,
 • prek spletne aplikacije Moj SISBON,
 • prek mobilne aplikacije Moj SISBON.

Podrobnejša navodila in načini seznanitve z lastnimi podatki so na voljo tukaj.

Pravica do popravka podatkov v SISBON

Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov ali pri upravljavcu.

Komitent lahko pravico do popravka podatkov v SISBON uveljavnja na naslednje načine:

Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov je dolžan član izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti komitenta, ali ga v istem roku obvestiti o razlogih zaradi katerih tega ne bo storil. 

Če komitent predloži zahtevo glede dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa podatkov upravljavcu, upravljavec to zahtevo v treh delovnih dneh od prejema posreduje članu sistema, ki je posredoval sporen podatek v sistem. Član sistema najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema zahteve, komitenta in upravljavca obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne in v istem roku izvede popravek, če je zahteva utemeljena. Če komitent meni, da so mu kršene pravice v zvezi s to zahtevo, lahko zahteva sodno varstvo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.